Історія створення

     ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» зареєстровано у відповідності з діючим законодавством Оболонською районною у мiстi Києвi державною адмінiстрацiєю 04 вересня 1997 р. (номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР - 10691200000000159). Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №595145, серця АОО.  
     Основні види діяльності товариства - iнновацiйно-iнвестицiйний, постачання еклектичної енергiї, посередницька дiяльнiсть митного брокера. Товариству виданi двi лiцензiї Державною Митною службою України №542281 (серiя АВ) вiд 03.08.10 року на здiйснення посередницької дiяльностi митного брокера та №20500/005СВ-01469 вiд 22.10.2010 року на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу на територiї України.  
     Товариство було створене шляхом заснування. Згiдно установчого договору заявлений статутний фонд становив 3 200 000,00 гривень. Цей фонд було створено шляхом випуску 32 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 гривень кожна. Станом на 31.12.2004 року сформований згiдно установчих документiв та повнiстю сплачений статутний капiтал складає 16 500 000,00 гривень. В 2005 роцi прийнята нова редакцiя статуту та збiльшений розмiр статутного капiталу. 28 листопада 2005 року згiдно вимог чинного законодавства Товариство отримало свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у кiлькостi 500 000 штук, номiналом 100,00 гривень всього на суму 50 000 000,00 гривень. 25 червня 2007 року було зареєстровано додатковий випуск акцiй та збiльшений статутний фонд до 100 000 000,00 грн. 01 вересня 2008 року також було зареєстровано додатковий випуск акцiй та збiльшений статутний фонд до 250000000,00 грн.